BPRM: Rezervat devizore në janar shënojnë rritje

BPRM: Rezervat devizore në janar shënojnë rritje

Më 13 shkurt 2018, u mbajt sesion i rregullt i Komitetit Operacional të Politikës Monetare të BPRM-së, i cili shqyrtoi situatën në ekonominë vendase, lëvizjet në tregjet financiare ndërkombëtare dhe vendore dhe treguesit për ekonominë e vendit në kontekstin e krijimit të politikës monetare, përcjell FLAKA.

Në seancë u vlerësua se marrëveshja monetare ishte e përshtatshme dhe u vendos që ankandi i faturave të CB të bëhej më 13 shkurt në kushte të pandryshuara, dmth. të ofrohej bono në vlerë prej 25,000 milion denarë dhe një normë interesi prej 3,25%

Komiteti rishikoi arritjet më të fundit në ekonominë e vendit në kontekstin e parashikimeve makroekonomike të tetorit të vitit të kaluar dhe arriti në përfundimin se bazat ekonomike janë të shëndetshme, pa asnjë zhbalancim në ekonomi. Në të njëjtën kohë, stabilizimi i mëtejshëm i besimit dhe i pritjeve të subjekteve ekonomike ishte i dukshëm, i dukshëm nëpërmjet lëvizjeve të favorshme në tregun valutor dhe dinamikës solide të rritjes së depozitave.

Të dhënat për rezervat valutore në muajin janar tregojnë rritje, kryesisht për shkak të transaksioneve për llogarinë e shtetit si rezultat i lëshimit të eurobondit të gjashtë në tregjet financiare ndërkombëtare. Këto lëvizje me rezervat valutore janë kryesisht brenda pritshmërive, kështu që treguesit e përshtatshmërisë së rezervave valutore vazhdojnë të lëvizin në zonën e sigurt. Në mungesë të të dhënave të fundit në bilancin e pagesave për vitin 2017, ajo mbetet përfundimi i një mundësi për të bërë një deficit të vogël të llogarisë rrjedhëse dhe fluks pak më të ulëta neto në llogarinë financiare se sa pritej.

Nga treguesit e sektorit të jashtëm për fillim të vitit 2018 janë në dispozicion vetëm të dhënat në tregun e këmbimit valutor, përfshirë dekadën e dytë të janarit, duke iu referuar flukseve hyrëse neto nga transfertat private që janë në përputhje me parashikimet për tremujorin e parë të vitit 2018. Megjithatë, periudha është shumë e shkurtër për të dhënë konkluzione më të besueshme.

“Një krahasim i treguesve më të fundit makroekonomike për ekonominë e vendit, me dinamikën e tyre të projektuara në kuadër të parashikimeve të ciklit të tetorit në përgjithësi tregon se nuk ka devijime të rëndësishme në segmente të veçanta. Në kushtet e aktivitetit në ekonominë pas rënies në gjysmën e parë të vitit 2017 dhe një rimëkëmbje modeste në tremujorin e tretë, deri më tani indikatorët në dispozicion të aktivitetit në tremujorin e fundit të vitit të kaluar, kryesisht theksojnë më tej rimëkëmbjen ekonomike me ritëm të mirë në krahasim me tremujorin e tretë. Ky konkluzion tregon të dhënat për arritjet më të fundit në industri dhe tregti, ndërkohë që aktiviteti i ndërtimit vazhdon të ulet. Vrojtimet e anketës tregojnë mbajtjen e mëtejshme të besimit të subjekteve ekonomike. Sa i përket prirjeve inflacioniste, në vitin 2017, inflacioni është brenda kornizave të projekteve, ndërsa vlerësimet për një pjesë të çmimeve të importit kanë ndryshuar në drejtim të rritjes. Megjithatë, për shkak të luhatjeve të tyre, tani rrezikon lidhur me projeksionin e inflacionit për vitin 2018 prej 2% të cilat janë vlerësuar si i balancuar”, thuhet në njoftim nga BPRM.

Sa i përket zhvillimeve monetare, në fund të vitit 2017, agregatët e depozitave dhe kredive përjetuan rritje të qëndrueshme, të cilat barazohen me 5.2% dhe 5.7% në baza vjetore, respektivisht dhe tejkaluan pritjet. Në tregun e kredive, ka pasur gjithashtu një përshpejtim të caktuar në kreditimin e sektorit të korporatave. Performanca e aktivitetit të kredisë korrespondon me rezultatet e Anketës së Aktivitetit të Kredisë, që tregon një rritje në kërkesën për kredi dhe lehtësimin e mëtejshëm të kushteve të kredisë. Të dhënat monetare fillestare për muajin janar tregojnë një rënie mujore të depozitave dhe kredive, të cilat priten dhe zhvendosja e zakonshme, dhe për momentin nuk pritet devijimi i lëvizjeve të këtyre agregateve nga parashikimet.

Në periudhën e ardhshme, Banka Popullore do të monitorojë me kujdes të gjithë treguesit ekonomikë dhe zhvillimet në ekonominë e vendit, me ndryshimet e ardhshme në politikën monetare në një masë të madhe të kushtëzuar nga lëvizjet në ekonominë e vendit dhe në sektorin e jashtëm. FLAKA

 

 

 

Redaksia Flaka
nga Redaksia Flaka Shkurt 14, 2018 21:06
In Memorial

ARKIVI I LAJMEVE