Asgjë nga gëzimi i kamatave: Shkalla maksimale për qytetarët do të jetë 5,75 %, por vetëm për kreditë e reja

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka April 6, 2020 21:37

Asgjë nga gëzimi i kamatave: Shkalla maksimale për qytetarët do të jetë 5,75 %, por vetëm për kreditë e reja

Normat e interesit për qytetarët për kreditë ekzistuese, përkatësisht ato që janë tashmë të ripagueshme për bankat, nuk do të ndryshojnë. Kjo vlen gjithashtu për interesin për kartat e kreditit dhe për disavantazhet e llogarive rrjedhëse, të cilat tashmë janë miratuar dhe përdorur nga qytetarët, përcjell FLAKA.

Bankierët shpjegojnë për Faktor se çfarë nënkupton me të vërtetë Dekreti i ri me forcë për zbatimin e Ligjit për detyrimet gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, të cilin Qeveria e miratoi në një seancë të enjten javën e kaluar, dhe tashmë është botuar në Gazetën Zyrtare.

Sipas bankierëve, me Dekretin e ri, normat e interesit për individët mund të jenë një maksimum prej 5.75 përqind.

Por kjo do të vlejë vetëm për kreditë e aprovuara rishtas për popullatën. Pra, të gjitha marrëveshjet e reja të huasë për qytetarët që ata nuk kanë ende për të përfunduar, nuk do të lejohen të kenë norma interesi më të larta se 5.75%.

Sidoqoftë, ky rregull nuk do të zbatohet për kreditë e vjetra, përkatësisht ekzistuese. Kjo do të thotë që të gjitha marrëveshjet e huazuara të lidhura deri më tani mbeten të njëjta, dmth. normat e interesit të tyre nuk do të zvogëlohen.

Në përgjithësi, normat e interesit për banim dhe kreditë konsumatore variojnë nga 3 në 5 përqind, që do të thotë se ato janë në të vërtetë më të ulëta se norma e re maksimale e lejueshme e interesit, por shumë e lartë, rreth 10 përqind, janë normat e interesit në kartat e kreditit e lejuara në llogarinë rrjedhëse.

Ndërsa, sipas Dekretit, për personat juridikë, gjegjësisht për kompanitë, niveli maksimal i lejuar i interesit tani do të jetë 6.75 përqind dhe nuk duhet të ketë interes mbi këtë normë. Kjo do të vlejë si për kreditë e reja ashtu edhe për ato të vjetra. Por, siç shpjegojnë bankierët për Faktor, kompanitë ende nuk kanë pothuajse asnjë interes për një kredi më të lartë se kjo shumë.

Sipas bankierëve, kjo është një llogaritje e bërë bazuar në nivelin aktual të normës bazë të interesit, dmth. normën e interesit referencë të vendosur nga Banka Popullore.

Sipas dekretit, ky interes tani do të përcaktohet çdo muaj, që do të thotë se do të jetë i vlefshëm për muajin Prill, ndryshe nga më parë kur ishte caktuar për një periudhë prej gjashtë muajsh.

“Norma e interesit të gjobitjes përcaktohet në baza mujore në normën e interesit të instrumentit bazë të veprimeve të tregut të hapur të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut (norma e referencës), e cila ishte e vlefshme në ditën e fundit të muajit të kaluar, u rrit me pesë përqind pika në marrëveshjet tregtare dhe kontratat midis tregtarëve dhe personave të së drejtës publike, d.m.th rritur me katër pikë përqindje në marrëveshjet në të cilat të paktën një person nuk është tregtar (interes penal ligji). Kur detyrimi monetar shprehet ose përcaktohet në monedhë të huaj, norma e interesit të ndëshkimit përcaktohet për secilin muaj, në shumën e një muaji të normës Euribor për Euro të vlefshme në ditën e fundit të muajit të kaluar, rritur me pesë pikë përqindjeje në marrëveshjet tregtare dhe marrëveshjet midis tregtarëve dhe personave të së drejtës publike, d.m.th. të rritura me katër pikë përqindje në marrëveshjet në të cilat të paktën një person nuk është tregtar (interes penaliteti) ”, thuhet në Dekret.

Ajo shtoi se në llogaritjen e normës së interesit të gjobitjes përdorej norma e fundit e referencës e përcaktuar dhe e publikuar në faqen e internetit të Bankës Popullore. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka April 6, 2020 21:37