Kushtet e përdorimit

Kushtet e përdorimit

Pranimi i kushteve për përdorimin e FLAKA.COM.MK 

Duke hyrë në faqen e internetit www.medial.mk, ju pranoni dhe merrni përsipër të përmbushni kushtet e përdorimit të përmbajtjeve të faqes së internetit www.flaka.com.mk.

FLAKA ka të drejtën për të ndryshuar dhe plotësuar këto kushte pa asnjë paralajmërim.

Çdo ndryshim ose ndryshim i kushteve të përdorimit do të zbatohet nga data e publikimit.

E drejta për t’u përdorur

Vizitorët e faqes së internetit www.flaka.com.mk kanë të drejtë të lexojnë të gjitha përmbajtjet e botuara përmes kërkuesve të tyre të internetit, por vetëm për informim personal.

Vizitorët në faqen e internetit www.medial.mk nuk kanë të drejtë që në asnjë mënyrë t’i marrin  përmbajtjet, në tërësi apo pjesërisht ose të njëjtat t’ia japin një pale të tretë. Lajmet e FLAKA-s nuk guxon të publikohen ose të përdoren për qëllime komerciale pa pëlqimin me shkrim nga redaksia.

Çdo shkarkim i përmbajtjeve nga www.medial.mk, ose përdorimi i tyre, pa pëlqimin me shkrim nga FLAKA është e papranueshme dhe paguhet.

Duke botuar apo shkarkuar një përmbajtje të paautorizuar nga FLAKA d.m.th pajtoheni me kushtet e lartpërmendura.

Saktësia e përmbajtjeve

Përmbajtjet e faqes së internetit www.flaka.com.mk përgatiten në përputhje me standardet profesionale të gazetarisë dhe nuk është përgjegjëse për ndonjë pasojë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të përdorimit të këtyre përmbajtjeve.

Vegëza me faqe tjera të internetit

Disa nga vegëzat (hyperlink) në faqen e internetit www.flaka.com.mk të ridërgojnë drejtë faqeve të treta të internetit dhe burimeve tjera të informacionit. FLAKA në asnjë mënyrë nuk mbanë përgjegjësi për përmbajtjen e atyre faqeve dhe shërbimeve.

Redaksia Flaka
nga Redaksia Flaka 21 Maj, 2019 13:47

© FLAKA.COM.MK - Derisa keni vendosur të merrni përmbajtje nga kjo faqe, në tërësi pajtoheni me kushtet e përdorimit.