MASH: Nga shtatori 720 asistentë arsimorë në shkollat fillore, së shpejti do të shpallet konkursi

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 3 Gusht, 2022 19:48

MASH: Nga shtatori 720 asistentë arsimorë në shkollat fillore, së shpejti do të shpallet konkursi

Rritja e shkallës së gjithëpërfshirjes së sistemit arsimor kombëtar është prioritet strategjik dhe synim kyç në programin e punës së Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, drejt së cilës në vazhdimësi po drejtohen gjithnjë e më shumë fonde dhe aktivitete, realizimi i të cilave përfshin një numër të madh të aktorëve socialë.Në këtë drejtim shërbimi i asistencës arsimore u fut si obligim i shtetit i rregulluar me ligj. Domethënë, punësimi i asistentëve për nxënësit me aftësi të kufizuara që ndjekin mësimet në shkollat fillore të rregullta nuk është më shqetësim dhe shpenzim për familjet e nxënësve, thonë nga MASH.

“Vitin e kaluar shkollor janë punësuar 500 asistentë, nga të cilët 260 në rajonin e Shkupit, Kumanovës dhe Polonjës dhe 240 asistentë në tre rajonet tjera, përkatësisht 80 asistentë në rajonin e Vardarit, Rajonit Juglindor dhe Pellagonisë.

Duke pasur parasysh nevojat e shprehura të prindërve të nxënësve me aftësi të kufizuara, në vitin e ri shkollor 2022-2023 do të punësohen gjithsej 720 asistentë edukativë, ndërsa njoftimet publike për regjistrimin e të interesuarve do të publikohen në ditët e ardhshme.

Sipas Rregullores për standardin, përshkrimin e kompetencave dhe detyrave të asistentit edukativ dhe personal, asistent edukativ mund të jetë personi i cili ka fituar titullin: edukator dhe rehabilitues, pedagog, psikolog, punonjës social, social dhe pedagog rehabilitues me diplomë VII/1 të përfunduar d.m.th VIA sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve MRK ose 240 ECTS, si dhe personi që i plotëson kushtet për mësues në arsimin fillor (shkalla VII/1 d.m.th. VI A sipas MRK ose 240 ECTS), d.m.th. mësues në mësimdhënie lëndore ( Shkalla VII/1 d.m.th. VI A sipas MRC ose 240 ECTS)

Pas përzgjedhjes përfundimtare, asistentët arsimorë punësohen në shkollat fillore me qendra burimore, me kompensim mujor dhe kontribute të paguara nga sigurimet shoqërore të detyrueshme”, thuhet në njoftim.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës fton të gjithë qytetarët me arsim të përshtatshëm dhe dëshirë për të punuar me nxënësit me aftësi të kufizuara, për të ndjekur ueb faqet e shkollave fillore me qendra burimore dhe për t’u regjistruar në thirrjen e shkollës përkatëse për të cilën janë të interesuar.

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 3 Gusht, 2022 19:48