Na shkruaj

Rubrika Ti Raporton u mundëson lexuesve të dërgojnë përmbajtjet e tyre të shoqëruara me foto apo video. Me këtë opsion, FLAKA ka për qëllim qytetarëve tu mundësojë qasje më të madhe me mediat e informimit si dhe ato sociale.

Këtë faqe e krijojnë vizitorët, që domethënë se informatat që dorëzohen nuk janë domosdoshmërisht të verifikuara. Duke u nisur nga kjo, Flaka nuk merr përgjegjësi për vërtetësinë ose objektivitetin e materialeve të publikuara. Pasi që teksti dërgohet, të drejtat e publikimit i mban Agjencia e Lajmeve Flaka.

Të dhënat të cilat vizitorët i dërgojnë në mënyrë vullnetare nëpërmjet postës elektronike (e-mailit) dhe formularit për kontakt, konsiderohen fshehtësi zyrtare dhe ruhen në përputhje me përcaktimet kryesore si dhe me rregullat dhe ligjet për punë arkivore. Këtu bëjnë pjesë edhe adresa e tyre e e-mailit, emri, mbiemri, adresa postale, telefoni, fotografitë etj.

Ti raporton!
Emri
Mbiemri
Përshkrimi
Foto / Video
Foto / Video

Marketing Politik - Çmimore

Presidenciale | Parlamentare