Qeveria, do të diskutohet strategjia nacionale për luftë kundër larjes së parave

Qeveria, do të diskutohet strategjia nacionale për luftë kundër larjes së parave

Qeveria sot do ta mbajë mbledhjen e 40-t në të cilën do të shqyrtojë çështje nga disa sfera, ndërsa mes tyre edhe Strategjinë nacionale për luftë kundër larjes së parave dhe financimit të terrorizmit, e cila është me propozim të Ministrisë së Financave.

Në mbledhje Agjencia për kadastër të patundshmërive do të parashtrojë propozim tarifor për ndryshim dhe plotësim të tarifores për lartësinë e kompensimit për shfrytëzim dhe kontroll të të dhënave nga Sistemi informativ gjeodezik-kadastral, si dhe të shërbimeve të tjera të agjencisë.

Ministria e Drejtësisë në mbledhje do ta prezantojë tekstin më të ri të Propozim-ligjit për amnisti rreth debatit publik të propozimit, përderisa Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës do të propozojë ndryshime dhe plotësime të disa ligjeve të cilat dalin nga ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për administratë publike. Me propozim të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës në rend dite do të jetë edhe informata për nënshkrimin e Memorandumit për bashkëpunim me Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore për realizimin e projektit për modernizim dhe transformim të administratës publike.

Ministrat do ta shqyrtojnë edhe raportin për negociata të kryera me tekst të harmonizuar të Marrëveshjes mes Qeverisë së RM-së dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrje të personave me qëndrim joligjor dhe Protokoll për zbatimin e Marrëveshjes mes Qeverisë së RM-së dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrjen e personave me qëndrim joligjor.

Me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, në mbledhjen e sotme të Qeverisë do të shqyrtohet edhe informata për rezultatet që i arritën nxënësit nga Maqedonia në programe ndërkombëtare për vlerësim (PISA dhe TIMSS) dhe reformat që dalin nga rezultatet e arritura, si dhe informatën për rrjedhën dhe progresin e aktiviteteve lidhur me projektin “Ulja e participimit për 50% të studentëve nga familje me një prind”.

Redaksia Flaka
nga Redaksia Flaka Nëntor 28, 2017 09:18

REKLAMA