Qeveria e miratoi: Nuk ka përmbarim deri në muajin qershor

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka March 24, 2020 22:35

Qeveria e miratoi: Nuk ka përmbarim deri në muajin qershor

Qeveria miratoi sot një dekret me forcë juridike për të ndaluar zbatimin e Ligjit të përmbarimit, i cili pezullon zbatimin e Ligjit të përmbarimit, i zbatuar deri më 30 qershor 2020, përveç nëse rregullohet ndryshe me forcë, përcjell FLAKA.

Sipas këtij dekreti, neni 2 parashikon që përmbaruesit janë të detyruar të ndalojnë ndërmarrjen e çdo veprimi përmbarimi, përveç:

Në rastet e kërkesave juridike;

Duke shpërndarë të ardhurat në llogaritë e tyre të veçanta, me kusht që të përmbushen kërkesat ligjore;

Veprimet që pasojnë mbledhjen e borxhit nga debitori, tenderim publik të suksesshëm ose shitje të drejtpërdrejta.

Dekreti përcakton që punëdhënësit e debitorëve, fondi i sigurimit pensional dhe aftësisë së kufizuar të Republikës së Maqedonisë dhe transportuesit e operacioneve të pagesës janë të detyruar që të ndalojnë të veprojnë sipas urdhrave të lëshuar nga përmbaruesit, brenda periudhës së përcaktuar në nenin 1 të kësaj rregulloreje, pra deri më 30 qershor 2020.

Gjykatat e Shkallës së Parë në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë të detyruara të vendosin mbi ankesat e kundërligjshmërisë në zbatim në zbatim të nenit 86 të Aktit të përmbarimit, dhe Gjykatat e Apelit pas ankesave kundër vendimit të gjykatës së apelit, në përputhje me nenin 87 të ligjit të përmbarimit, me qëllim të krijimit të kushteve për shpërndarjen pa probleme të fondeve të marra në llogaritë speciale të përmbaruesve.

Dekreti hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka March 24, 2020 22:35