Qeveria miratoi dekret për ndryshimin e kushteve kontraktuale të kredive

Desk
By Desk March 25, 2020 21:06

Qeveria miratoi dekret për ndryshimin e kushteve kontraktuale të kredive

Qeveria miratoi disa dekrete për të lehtësuar ekspozimin financiar të qytetarëve dhe kompanive në kohë krize, duke përfshirë mënyrën e ndryshimit të kushteve kontraktuale të ekspozimit të kredisë me bankat dhe shtëpitë e kursimeve, përcjell FLAKA.

“Përcakton se si, gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, mundësitë e parashikuara nga ndryshimet rregullatore të miratuara nga Banka Popullore që synojnë zbutjen e barrës financiare për qytetarët dhe firmat me të cilat përballen ose ka të ngjarë të përballen me vështirësi reale për shkak të krizës së koronavirusit, pagesa e kredive për bankat dhe shtëpitë e kursimit. Dekreti funksionoi me Bankën Popullore, Ministrinë e Financave dhe Shoqatën e Bankave të Maqedonisë”, thonë nga shërbimi për informim i qeverisë.

Seanca e qeverisë miratoi një dekret për zbatimin e Ligjit për buxhetet gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, i cili u jep përdoruesve të buxhetit më shumë fleksibilitet në administrimin dhe përdorimin e fondeve të planifikuara, duke mundësuar kështu veprime më efektive në trajtimin e epidemisë.

Dispozitat e kësaj rregulloreje do të zbatohen për Strategjinë Fiskale për periudhën afatmesme prej tre vjetësh, Llogarinë Përfundimtare të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, rishpërndarjen brenda buxheteve të aprovuara të përdoruesve të buxhetit dhe rishpërndarjen midis përdoruesve të buxhetit të qeverisë qendrore dhe midis fondeve. Në nenin 2 përcaktohet se aktivitetet për përgatitjen dhe miratimin e Strategjisë Fiskale për një afat të mesëm prej tre vjet dhe Llogarinë Përfundimtare të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë janë shtyrë për kohëzgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme, thuhet në njoftimin qeveritar.

Ligji për zbatimin e Ligjit për buxhetet gjatë gjendjes së jashtëzakonshme thotë në nenin 3 që përdoruesit e buxhetit mund të rishpërndajnë ndarjet në buxhet deri në 70 përqind në nivelin e artikullit, brenda nën-programit dhe buxhetit. Neni 4 që Qeveria e Republikës së Maqedonisë vendos për rishpërndarjen midis përdoruesve të buxhetit të qeverisë qendrore dhe midis fondeve, me propozimin e Ministrisë së Financave.

Në seancën e sotme u miratua edhe një Dekret me forcën e ligjit për zbatimin e Ligjit për Procedurën Tatimore gjatë një emergjence, si masë për të mbështetur kompanitë që pësuan dëme në punën e tyre për shkak të zbatimit të masave për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit. Propozohet të ulet interesi mbi shumën e taksës pak ose më shumë të paguar dhe taksën sekondare, duke propozuar që të llogaritet dhe ngarkohet interesi në masën 0.015 përqind për çdo ditë vonesë, në vend të 0.03 përqind siç kërkohet me ligj.

Po ashtu përcakton që Drejtoria e të Ardhurave Publike nuk do të publikojë një listë të debitorëve me borxhe të papaguara për muajt prill, maj dhe qershor të këtij viti.

Është miratuar edhe një dekret me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për taksën mbi të ardhurat personale gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Është një masë për të mbështetur tatimpaguesit e të ardhurave të të vetëpunësuarve që kanë pësuar humbje në operacionet e tyre për shkak të përhapjes së koronavirusit për t’u liruar nga pagesa e shumës së paradhënieve të tatimit mbi të ardhurat personale për Mars, Prill dhe Maj 2020 vit.

Propozohet gjithashtu që e drejta për të zvogëluar sasinë e paradhënieve të tatimit mbi të ardhurat personale duhet të zbatohet edhe për tatimpaguesit e tjerë që kanë pësuar dëmtime në operacionet e tyre. Përveç kërkesës së punonjësve, duhet të përmbushet një nga kërkesat e mëposhtme: Të ardhurat totale të tatimpaguesit zvogëlohen me të paktën 40 përqind në muajin aktual në krahasim me shkurtin 2020, ose ulja e të ardhurave totale deri në vitin 2020 është më shumë se 40 përqind, ose – numri i të punësuarve që nuk punojnë ose nuk kontribuojnë në veprimtarinë ekonomike të tatimpaguesit-punëdhënës, me qëllim të zbatimit të masave nga paragrafi (1) i këtij neni, është të paktën 25 përqind ose më pak nga numri i përgjithshëm i të punësuarve që nga shkurti i vitit 2020 ose tatimpaguesi ka mbyllur të paktën 50 përqind të shitjeve përmes të cilave operon (filialet, shitoret). FLAKA

Desk
By Desk March 25, 2020 21:06