Antikorrupsioni u kërkon funksionarëve të zgjedhur t’i respektojnë detyrimet kushtetuese dhe ligjore

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 31 Maj, 2024 19:36

Antikorrupsioni u kërkon funksionarëve të zgjedhur t’i respektojnë detyrimet kushtetuese dhe ligjore

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit u bën thirrje funksionarëve të zgjedhur, t’i respektojnë parimet, obligimet dhe ndalesat e përcaktuara në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ligjin për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave, Ligjin për deputetë, Ligjin për kuvendin dhe Kodin Zgjedhor.

Përmes një kumtese pas përfundimit të zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, KSHPK përkujtoi disa parime kushtetuese siç janë mospërputhja e funksionit të kryetarit të Qeverisë dhe ministrit me kryerjen e funksioneve ose profesioneve tjera publike.

Nga atje, përkujtojnë Ligjin për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave me të cilin ata kanë obligim ta respektojnë parimin e integritetit, përkatësisht detyrimin gjatë kryerjes së funksionit t’i kushtojnë vëmendje konfliktit së interesave, ndërsa gjatë kryerjes së autorizimeve dhe detyrave publike nuk guxojnë të udhëhiqen nga interesat personale, familjare, fetare, partiake dhe etnike, as nga presionet dhe premtimet e eprorëve ose të ndonjë personi tjetër.

KSHPK rikujton se personi i zgjedhur apo i emëruar gjatë kohëzgjatjes së mandatit është i detyruar të respektojë rregullat për papajtueshmërinë e detyrës që ushtron me funksione apo veprimtari të tjera të përcaktuara në Kushtetutë dhe ligje.

“Funksioni i presidentit të Republikës, kryetarit të Qeverisë të Republikës së Maqedonisë, ministrit, deputetit, anëtarit të këshillit, kryetarit të komunës, gjykatësit, prokurorit publik, avokatit publik, avokatit të popullit dhe funksioneve tjera të zgjedhura ose të emëruara nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ose organet e vetëqeverisjes lokale janë të papajtueshme me njëri-tjetrin”, thonë nga atje.

Duke shtuar se personave të zgjedhur dhe të emëruar, funksionet e të cilëve kryhen në mënyrë profesionale, marrëdhënia e punës së tyre qëndron në përputhje me ligjin.

Ata kujtuan edhe Ligjin për deputetët e Maqedonisë së Veriut, sipas të cilit funksioni i deputetit është i papajtueshëm me funksionin e presidentit, kryeministrit, ministrit, gjykatësit të Gjykatës Kushtetuese, gjykatësit, avokatit të popullit, prokurorit publik dhe bartësve të tjerë të zgjedhur dhe emëruar nga Kuvendi dhe Qeveria e Maqedonisë së Veriut, me një anëtar të këshillit të komunës dhe kryetarin e komunës, gjegjësisht të qytetit të Shkupit dhe punonjësit e punëve profesionale dhe administrative në organet e administratës shtetërore.

Në lidhje me Ligjin për Kuvendin, nga atje theksuan se funksioni i deputetit është i papajtueshëm me kryerjen e funksioneve ose profesioneve tjera publike, të përcaktuara me ligj.

Nga Kodi Zgjedhor bëjnë me dije se funksioni i deputetit, anëtarit të këshillit dhe kryetarit të komunës është i papajtueshëm me funksionin e presidentit të Republikës, kryeministrit, ministrit, Gjykatësit, prokurorit publik, avokatit të popullit, avokatit publik dhe me bartës të tjerë të funksioneve të zgjedhur ose emëruar nga Kuvendi dhe Qeveria e Maqedonisë së Veriut.

“Duke marrë parasysh të gjitha ligjet e lartpërmendura, Komisioni Shtetëror thekson se Kushtetuta dhe ligjet e Maqedonisë së Veriut duhet të zbatohen në mënyrë të barabartë për të gjithë qytetarët e shtetit, duke përfshirë funksionarët aktual dhe ata të mëparshëm, prandaj thirren personat që janë në funksione më të larta shtetërore dhe ushtrojnë kompetenca publike, për detyrimin e respektimit të parimeve të ligjshmërisë dhe integritetit”, qëndron në kumtesën e KSHPK-së.

Nga atje shtojnë se mos respektimi i të gjitha detyrimeve dhe ndalimeve të lartpërmendura sjell ndërprerjen e mandatit të funksionarëve të zgjedhur, në përputhje me nenin 6 paragrafi 1 pika 3 e Ligjit për Kuvendin, nenin 8 paragrafi 1, pika 3 e Ligjit për deputetët dhe neni 152 paragrafi 1, pika 3 e Kodit Zgjedhor. Njëkohësisht,e njëjta paraqet kundërvajtje për të cilën në pajtim me nenin 105 paragrafi 1 alinea 1 e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit shqiptohet sanksion i caktuar kundërvajtës.

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 31 Maj, 2024 19:36